TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES

FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES

FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός - Οφέλη

Το διήμερο, value-for-money, πρόγραμμα αποτελεί μια σύνθεση βασικών αρχών και εργαλείων, απαραίτητων για την ορθή λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό - έλεγχο στρατηγικής και την υποστήριξη επιχειρησιακών προτάσεων. Εξοικειωνόμαστε με τις Οικονομικές Καταστάσεις και αντλώντας στοιχεία από αυτές προσεγγίζουμε τον «Επιχειρηματικό Κίνδυνο», εμβαθύνοντας στις έννοιες «Κεφάλαιο Κίνησης», «Νεκρό Σημείο», «Μόχλευση», «Αποδοτικότητα» και «Δημιουργία Αξίας».

Μέσα από επιλεγμένες εφαρμογές και παραδείγματα, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, κατανοώντας πως ενσωματώνονται οι έννοιες αυτές στις στρατηγικές και τις οικονομικές επιδόσεις του οργανισμού τους. Θα εκπαιδευτούν να αναγνωρίζουν «ευαίσθητα» σημεία αξιολογώντας τους όποιους κινδύνους και οφέλη. Έτσι, θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τη δική τους συμβολή στην συνολική επιτυχία του οργανισμού τους, μέσα από τη λήψη καλύτερων και πιο ενημερωμένων αποφάσεων.

Θεματολογία

Α.  Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων

 • Περιουσιακή & Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης
 • Καταστάσεις Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακών Ροών
 • Τι φανερώνουν και τι δεν αποκαλύπτουν. Που θα εστιάσει ένας εξωτερικός αναλυτής
 • Μεικτά & Λειτουργικά Αποτελέσματα
 • Profits Vs Cash Flow: Σε τι διαφέρουν τα Λογιστικά Κέρδη από τις Ταμειακές Ροές
 • Παραδείγματα μέσα από Δημοσιευμένες Καταστάσεις

Β.  Κεφάλαιο Κίνησης

 • Εμπορικός & Λειτουργικός Κύκλος της επιχείρησης
 • Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης. Τι είναι και πως υπολογίζεται
 • Η Δυναμική του Κεφαλαίου Κίνησης. Διαχείριση, Πηγές & Αιτίες Ανεπάρκειας
 • Ταμειακός Προγραμματισμός

Γ.  Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός & Έλεγχος

 • Ανάλυση «Νεκρού Σημείου» (Break Even Point), «Συνεισφοράς» (Contribution) και «Περιθωρίου Ασφαλείας» (Safety Margin) 
 • Επιχειρηματικός Κίνδυνος - Ανάλυση Μόχλευσης
 • Πώς επιδρά η Διάρθρωση Κόστους στην Κερδοφορία και στη χάραξη Στρατηγικής
 • Μέτρηση «Ευαισθησίας» των Λειτουργικών Κερδών στις μεταβολές των Πωλήσεων
 • Χρηματοοικονομική Δομή. Ξένα & Ίδια Κεφάλαια

Δ.  Μέτρηση Αποδοτικότητας

 • Απόδοση Ιδίων (ROE) & Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE)
 • Η επίδραση του Δανεισμού (Financial Leverage) στην Αποδοτικότητα
 • Στοχοθέτηση & Μέτρηση Απόδοσης υπό τo πρίσμα Δημιουργίας Αξίας
 • Εργαλεία Στοχοποίησης Αδυναμιών - The Value Tree Model
 • Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA) 
 • «Ελεύθερες» Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow)

Ε.  Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Πότε μια Επένδυση θεωρείται «Σωστή» επιλογή;
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων
 • Δημιουργία Αξίας & Πηγές Αβεβαιότητας
 • Εφαρμογή των Μεθόδων μέσα από ανάλυση περίπτωσης 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επαγγελματίες, μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ή επαρκή κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική, τα οποία αισθάνονται την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρύτητα και γνώση στους τομείς αυτούς προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα τα καθήκοντά τους και να προχωρήσουν περαιτέρω. Tο πρόγραμμα θα είναι επίσης ωφέλιμο σε υποψήφιους προς μετακίνηση σε ρόλους οικονομικής διαχείρισης καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές - ερευνητές που θέλουν να εντρυφήσουν στο χώρο του Value-based Management.   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 14 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 380,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 300,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο