TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Έρευνα Ξένων Αγορών • Σύνταξη Προσφορών & Διαπραγμάτευση Συμβάσεων

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Έρευνα Ξένων Αγορών • Σύνταξη Προσφορών & Διαπραγμάτευση Συμβάσεων

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Έρευνα Ξένων Αγορών • Σύνταξη Προσφορών & Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης • Εξαγωγική Τιμολόγηση 

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός - Οφέλη

Το περιβάλλον του Διεθνούς Εμπορίου είναι πολυσύνθετο. Δεν είναι όλες οι αγορές ίδιες μεταξύ τους. Η εξαγωγική απειρία, η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, η συχνά πολύπλοκη διάρθρωση των εμπορικών συμβολαίων, ο ισχυρός ανταγωνισμός, οι πολιτισμικές διαφορές, τα διαφορετικά νομίσματα, καθώς και η απουσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης και αποδεκτής νομοθεσίας που διέπει το Διεθνές εμπόριο, δημιουργούν ασάφειες, δυσκολίες και προβλήματα που μπορούν να στοιχίσουν ακριβά εάν δεν δοθεί εξαρχής η απαιτούμενη προσοχή.

Οι δύο αυτές ημέρες δίνουν λύσεις και προτάσεις για τη σωστή διαχείριση αυτών των προκλήσεων. Ανοίγουν τον δρόμο στα στελέχη και τους νέους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν σωστά τις εξαγωγές τους. Τους εφοδιάζουν με πρακτική, άμεσα εφαρμόσιμη τεχνογνωσία που θα τους βοηθήσει να:

 • στοχεύσουν ξένες αγορές με πραγματικές δυνατότητες για τα προϊόντα τους
 • διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους που υποκρύπτουν οι Διεθνείς συναλλαγές μέσα από τη σύναψη σωστά δομημένων, γραπτών Συμβολαίων - Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης
 • μάθουν να «κτίζουν» τιμές εξαγωγής ανά περίσταση και να χειρίζονται το «όπλο» της τιμής αποτελεσματικά, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα των εξαγωγών τους

Θεματολογία

Α. Εξαγωγική Προετοιμασία, Έρευνα & Επιλογή Ξένων Αγορών  

 • Θέλω να Εξάγω. Είμαι Έτοιμος; Από πού θα Ξεκινήσω;
 • Αξιολόγηση Εξαγωγικής Ετοιμότητας & Προοπτικής
 • Στοχοθέτηση & Εξαγωγικός Σχεδιασμός
 • Ποιες είναι Καλύτερες Ξένες Αγορές για τα Προϊόντα μου;
 • Ποιες Πληροφορίες χρειάζομαι για να στηρίξω τις Αποφάσεις μου; Πού θα τις βρω;
 • Τεχνικές & Εργαλεία Έρευνας, Πηγές Εξαγωγικής Πληροφόρησης
 • Συστήματα Ταξινόμησης, Αξιοποίηση Διαδικτύου, Data Banks, Εμπορικοί Κατάλογοι κ.α.
 • Σε πόσες Αγορές θα στραφώ; Σε ποιες θα Εστιάσω; Επιλογή «Αγορών - Στόχων»

Β.  Προετοιμασία Προσφορών & Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης

 • Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού  
 • Σύνταξη Εμπορικών Προσφορών. «Πονηρά» σημεία & συνήθη Λάθη προς αποφυγή
 • Αξιολόγηση Ζήτησης. Έλεγχος & Επιβεβαίωση Παραγγελίας (Order Confirmation)
 • Προφόρμα Τιμολογίου (Pro-forma Invoice) - Ρόλος & Χρήση
 • Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
 • Αντιστάθμιση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Διαχείριση Αιτημάτων Αποκλειστικότητας - Exclusivity
 • Προετοιμασία Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης. Βασικοί Όροι, Υπόδειγμα Σύμβασης

Γ. Εξαγωγική Τιμολόγηση  

 • Η Λογική της Εξαγωγικής Τιμολόγησης. Κατανοώντας τη Σχέση «Αξίας – Τιμής»
 • «Επίπεδα «Αξίας & Συνεισφοράς» στο Προϊόν - Υπηρεσία
 • Στόχοι Τοποθέτησης (Market Positioning) & Στρατηγικές Τιμολόγησης
 • Μέθοδοι Καθορισμού Τιμών Εξαγωγής. Balancing Competitiveness & Profitability
 • Ενσωμάτωση των Διεθνών εμπορικών Όρων Incoterms ® 2020 στις Τιμές (Overview)
 • Διαμόρφωση Τιμών στα Στάδια της Μεταφοράς. Κατηγορίες Εξαγωγικών Εξόδων
 • Price Structure. Εκπτώσεις & Ενδιάμεσοι, Επίπεδα Τιμών & Περιθώρια Κέρδους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι μια στοχευμένη, πρακτική προσέγγιση για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που σκέφτονται να επιχειρήσουν ένα άνοιγμα στις Διεθνείς αγορές αλλά δεν γνωρίζουν πως να ξεκινήσουν. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σε νέους επιχειρηματίες που βλέπουν ευκαιρίες στο εξωτερικό και θέλουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψη των διαπραγματεύσεών τους με ξένους πελάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 14 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 380,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 300,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο