TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ; ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ; ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Φιλοσοφία του Προγράμματος

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο εργασίας τους, είναι η δυσκολία στην είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες τους. Οι δυσκολίες πληρωμής , οι αντιρρήσεις και οι δικαιολογίες για τη μη εξόφληση των οφειλών  αυξάνονται και  πολλές φορές μειώνουν τις πιθανότητες για είσπραξη τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να μάθουν χρήσιμες τεχνικές και μεθόδους που θα βοηθήσουν στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά παράλληλα θα διαφυλάξουν τις καλές σχέσεις με τους συνεργάτες τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται  άμεσα ή έμμεσα με εισπράξεις οφειλών (debt collectors). Προϊσταμένους, υπαλλήλους, στελέχη υπηρεσιών οποιασδήποτε βαθμίδας των διαφόρων επιχειρήσεων, με στόχο να μειωθούν τα χρεωστικά υπόλοιπα από πελάτες που έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές τους και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

 

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Ø  Έννοια και διαδικασία ανάπτυξης της επικοινωνίας

Ø  Λεκτική και μη Λεκτική Μορφή Επικοινωνίας : Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα από την υιοθέτηση αυτών

Ø  Βασικές Αρχές της Επικοινωνίας, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τηλεφωνικής και της πρόσωπο με πρόσωπο Επικοινωνίας

Ø  Επαγγελματική τηλεφωνική Επικοινωνία :απαιτούμενες ικανότητες & δεξιότητες ατόμων για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής

Ø  Βασικοί τύποι πελατών και τρόποι διαχείρισης αυτών

Ø  Η τέχνη & τεχνικές διαπραγματεύσεων : Win-Win, Lose-Lose, Win-Lose

Ø  Στρατηγικές Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης

Ø  Η Τέχνη της Πειθούς και τρόποι διαχείρισης «υπεκφυγής»

Ø  Διαχείριση ’’συναισθηματικής φόρτισης‘‘ του Πελάτη & τρόποι προσέγγισης αυτών

Ø  Διαχείριση ‘‘εκνευρισμένων‘‘ και ‘‘απότομων‘‘ Πελατών

Ø  Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις και Δέσμευση του Πελάτη

Ø  Δημιουργία αξίας με πελάτες & κτίσιμο μακροχρόνιων σχέσων

Ø  Case Studies

Ø  Ανακεφαλαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TUV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

  • 150,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • 95,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

  • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

  • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

  • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο