TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.
 

H TÜV Austria Academy σε συνεργασία με την Logistics Way παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Η παγκοσμιοποίηση, η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών, η κυριαρχία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων εφοδιασμού είναι κάποιες από τις σύγχρονες τάσεις που επιτάσσουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι καταλυτικός στη δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικών πληροφοριακών, υλικών και κεφαλαιακών ροών εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η τεχνολογία ενισχύει τη συνεργασία των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλες τις επιχειρήσεις-μέλη και προσδίδει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες/ προϊόντα που προσφέρει στον πελάτη.

Ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία και συστήματα χρησιμοποιούνται υπό την ευρεία έννοια της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια, πως, πότε και γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε.

Η αποδοτικότητα των υπαρχουσών τεχνολογιών και η ανάπτυξη νέων στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics είναι κρίσιμα ζητήματα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που λειτουργούν πλέον σε διευρυμένα επιχειρησιακά δίκτυα.

Σκοπός

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • Θα επιχειρήσουμε την ανάλυση και ταξινόμησή τους, ενώ θα δοθεί έμφαση στις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωτικές εφαρμογές που συνδέουν όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό κοινή στρατηγική και εγγυώνται κοινό όφελος για όλα τα μέλη της αλυσίδας. 
 • Θα αναδείξουμε ότι οι έννοιες της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι τόσο ισχυρά συνδεδεμένες που υπάρχει σύγχυση ως προς την προτεραιοποίησή τους σε στρατηγικό επίπεδο. Επίσης, να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που είναι εάν οι περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές περιορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο ή σε μεμονωμένες δραστηριότητες εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Θα δούμε ποιος πρέπει να είναι ο Ρόλος της τεχνολογίας στη δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τις κινητήριες δυνάμεις που ωθούν την εφοδιαστική αλυσίδα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, σε σχέση με :
  • την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού
  • την παγκοσμιοποίηση,
  • την ανάγκη μείωσης κόστους
  • την βελτίωση της ποιότητας και
  • την αυτοματοποίηση των  σχέσεων με τους συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες μας

Οι κεντρικοί άξονες θα είναι:

 • Η αναγνώριση της σημασίας στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ρόλου της τεχνολογίας πληροφορικής 
 • Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο σχεδιασμός των ροών για την χρήση της τεχνολογίας. 
 • Η διερεύνηση των υφιστάμενων υποδομών και την δυνατότητα εφαρμογής  των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων.
 • E Commerce Logistics Models
 • Last Mile Delivery
 • Ηλεκτροκίνηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Supply Chain Directors, Logistics Managers, Οικονομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνση Πωλήσεων. Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με Customer Service, Forecasting & Demand Planners, Προγραμματισμό Παραγωγής, Υπεύθυνους Αγορών, Buyers, Product Managers, καθώς και σε Υπεύθυνους Αποθηκών, Marketing και Πληροφορικής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 350,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 300,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Διονύσης Γρηγορόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος Logistics Way

Διονύσης Γρηγορόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 με πτυχίο Προγραμματιστή Αναλυτή του ΤΕΙ Πειραιά, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  από  το University of Bath.

Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και διοίκησης αλυσίδων εφοδιασμού, πληροφορικής, πωλήσεων και Management.

Διετέλεσε το 2004 Project Manager για την εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού και διαχείρισης 5.000 οχημάτων για την Ολυμπιάδα του 2004.

Είναι ιδρυτικό μέλος του ITS HELLAS  και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Logistics (ΕΕL) από το  2006 έως 2012.

Το 2013 πιστοποιήθηκε ως ειδικευμένος συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Μεταφορών & Logistics.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο