TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Η Διοίκηση Ποιότητας ήταν και παραμένει μια διαρκής πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης. Μέσα από την εξέλιξη της κατεύθυνσης, της δομής και των απαιτήσεων των σχετικών διεθνών προτύπων, αντανακλάται ολοένα και περισσότερο η αξία της Διοίκησης Ποιότητας και των Συστημάτων που την πλαισιώνουν, ως οχήματος για την αλλαγή κουλτούρας από το επίπεδο άσκησης της πρακτικής της  ηγεσίας έως το σύνολο των λειτουργιών.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον καταλύτη για κάθε διεργασία αλλαγής κουλτούρας σε έναν Οργανισμό. Τα στελέχη που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, παράλληλα με την τεχνική διάσταση του ρόλου τους, καλούνται να λειτουργήσουν, σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση, ως φορείς της αλλαγής κουλτούρας, αναφορικά με:

  • τη στάση των εργαζόμενων απέναντι στην εργασία τους, υιοθετώντας δράσεις για ανάπτυξη της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας και πρακτικές για τη συνεχή βελτίωση
  • την αντίληψη της ευθύνης και συνεισφοράς τους στην ικανοποίηση των πελατών και τη διαρκή ανάπτυξη του Οργανισμού

Η αποτελεσματικότητα των στελεχών που αναλαμβάνουν τον πολυδιάστατο και απαιτητικό αυτό ρόλο συνδέεται άρρηκτα με τις συναισθηματικές ικανότητες αυτών και τον τρόπο που αυτές αντανακλούν στη συμπεριφορά τους και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους μέσα στον Οργανισμό.

Σκοπός

Ο σκοπός του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των στελεχών Διοίκησης Ποιότητας καθώς και των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων όσον αφορά:

  • στην κατανόηση της ολικής διάστασης της Ποιότητας ως οχήματος για την αλλαγή κουλτούρας
  • στην άρση των εμποδίων για την αλλαγή, μέσα από την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών συνεργασίας / επικοινωνίας στην καθημερινότητα της εργασίας
  • στη σημασία της αυτο-παρακίνησης για την παρακίνηση των ανθρώπων – κλειδιών
  • στην αντίληψη της δύναμης της συμπεριφοράς για την άσκηση επιρροής
  • στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας ατόμων και ομάδων
  • στην κατάρτιση αποτελεσματικών Σχεδίων Δράσης για την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στην επίτευξη των στόχων συνεχούς βελτίωσης και ικανοποίησης των πελατών

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενδυναμώσουν στελέχη που έχουν αναλάβει έργο εφαρμογής προγράμματος Διοίκησης Ποιότητας, Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διεργασιών και γενικότερα πρωτοβουλιών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες προϋποθέτουν αλλαγή της κουλτούρας της επιχείρησης, καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αυτής. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη που κατέχουν εν γένει ηγετικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση και επηρεάζουν / καθοδηγούν τον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 18 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 450,00€ 

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με την Εισηγήτρια

Η Δρ. Ευαγγελία Φασούλα διαθέτει πολυετή εμπειρία στα πεδία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και ως εκπαιδεύτρια και executive coach. Σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδικευμένα στην ανάπτυξη soft skills με στόχο την ενδυνάμωση στελεχών επιχειρήσεων για την αποτελεσματική άσκηση Ηγεσίας και Διαχείριση της Αλλαγής.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο