TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ο Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς παρακολουθούνται τα έργα και πώς ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο. Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είτε ως στέλεχος Αναθέτουσας Αρχής είτε ως Οικονομικός Φορέας.

Σκοπός - Οφέλη

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη Αναθετουσών Αρχών, μελετητών και επιβλεπόντων, καθώς επίσης και τα αρμόδια στελέχη των Οικονομικών Φορέων, αλλά και τους ιδιώτες Μηχανικούς και Οικονομολόγους αναφορικά με: 

 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών τεχνικών μελετών έργων
 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών σύνταξης τευχών δημοπράτησης έργων
 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών τροποποιήσεων των μελετών και των συμβατικών τευχών.
 • Τις διαδικασίες τροποποιήσεων μέσω ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε)
 • Την κατανόηση εννοιών, επί έλασσον εργασιών, επί πλέον εργασιών, ποσοστό αναθεώρησης, ποσοστό Εργολαβικού οφέλους και ποσοστό απρόβλεπτης δαπάνης 
 • Το πότε απαιτείται η συνδρομή του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
 • Την κατανόηση του τρόπου της παρακολούθησης και της επίβλεψης ενός δημοσίου έργου και ο σωστός έλεγχος των εντολών πληρωμών και των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών 
 • Την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ επιβλεπόντων μηχανικών και αναδόχων έργων και τη σωστή εκτέλεση τους.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή σε έννοιες δημοσίων συμβάσεων έργων κατά το Ν.4412/2016, αιτημάτων ανάληψης υποχρέωσης και αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών, πρωτογενών αιτημάτων
 • Τρόποι συστηματικής αναζήτησης δημοσίων διαγωνισμών
 • Ανάλυση των τευχών δημοπράτησης: Τεχνική Έκθεση, Τιμολόγιο Εργασιών, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός, Προμέτρηση, έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 • Ανάλυση του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
 • Ανάλυση των διατάξεων του νομικού πλαισίου των Αναθετουσών Αρχών σε διαγωνισμούς (Ν.4412/16, ΚΥΑ117384/26-10-2017, Ν.4605/19, π.δ.71/2019).
 • Ανάλυση των πρότυπων τευχών Διακήρυξης έργων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, άνω και κάτω των ορίων
 • Τρόπος κατασκευής δημοσίων έργων, τρόποι σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
 • Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, ενστάσεις και κατακύρωση αποτελέσματος
 • Δημιουργία φακέλου δικαιολογητικών βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού
 • Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα. Υπεργολαβία
 • Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Αρχή Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
 • Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας  ΕΣΗΔΗΣ
 • Εισαγωγή σε έννοιες άρθρων τιμολογίων εργασιών, χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών ενός έργου κατά Gantt
 • Εισαγωγή σε έννοιες επίβλεψης και παρακολούθησης έργων, εντολές επιβλεπόντων μηχανικών και απαντήσεις σε αιτήματα των αναδόχων
 • Εισαγωγή σε έννοιες ελέγχου εντολών πληρωμών (λογαριασμών) έργων
 • Έλεγχος και υπογραφή πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών. μείωση εγγυήσεων λόγω κρατήσεων μέσω απολογιστικών πινάκων
 • Τροποποιήσεις Συμβάσεων και διαχείριση κόστους
 • Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε),
 • Επιμετρήσεις, Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και Μητρώο Έργου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
 • Προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των δημοσίων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με τη σύνταξη τεχνικών μελετών έργων και στελεχών που παρακολουθούν και επιβλέπουν έργα, όπως :

 • Αρχιτέκτονες  Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους , Ηλεκτρολόγους
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικούς
 • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία
 • Οικονομολόγους που ασχολούνται με οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Τεχνικές Υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου  Β` του Ν.4412
 • Οικονομικές  υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Οικονομικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου  Β` του Ν.4412

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 450,00€ 

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Από το 2018, πρώτοι στην Ελλάδα, προσφέρουμε το σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για «Στελέχη Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς», στις εξετάσεις του οποίου μπορείτε να συμμετέχετε (προτείνεται η ολοκλήρωση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, δεν αποτελεί όμως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις) εφόσον το επιθυμείτε. Για το Σχήμα Πιστοποίησης αυτό, η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει πλήρη Διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - Ε.ΣΥ.Δ., ενώ πλέον, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες συνθήκες, καινοτομούμε ακόμα μια φορά και παρέχουμε τη δυνατότητα στους υποψηφίους να συμμετέχουν στην εξέταση από απόσταση, με χρήση συστήματος διαδικτυακής επιτήρησης (το οποίο επίσης διαθέτει Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ.), διατηρώντας το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και εγκυρότητας της εξεταστικής διαδικασίας.  

Η Πιστοποίηση αφορά τους επαγγελματίες που συντονίζουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις εργασίες διεκπεραίωσης του φακέλου υποβολής προσφοράς στα πλαίσια προσκλήσεων δημόσιων προμηθειών.

Οι αιτούντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εξέταση Πιστοποίησης αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων σε τρείς (3) θεματικές ενότητες γνώσης και τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

Α.           Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

 • Τρόποι συστηματικής αναζήτησης δημόσιων διαγωνισμών
 • Ορισμοί του νόμου 4412/2016 (Έργο, Δημόσια Σύμβαση, Αναθέτουσες Αρχές/αναθέτοντες φορείς, οικονομικοί φορείς/προσφέρων /υποψήφιος, Συμφωνία πλαίσιο, Συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων Συνοπτικός Διαγωνισμός - Απευθείας Ανάθεση, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣ), κ.α.)
 • Τρόπος κατασκευής δημοσίων έργων 
 • Κριτήρια ανάθεσης Συμβάσεων
 • Τρόποι σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
 • Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, ενστάσεις, κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
 • Δημιουργία φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού
 • Δημιουργία Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού
 • Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα, Υπεργολαβία
 • Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - ο ρόλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Β.           Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
 • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ

Γ.            Διαχείριση Εκτέλεσης Έργων

 • Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων (επιμετρήσεις, λογαριασμοί, πιστοποιήσεις, τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης)       
 • Διαχείριση Έργων (χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, διαχείριση κόστους, προγραμματισμός ποιότητας έργου, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου)

Η εξέταση Πιστοποίησης πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξέτασης της TÜV AUSTRIA HELLAS, https://peoplecertification.tuvaustriahellas.gr/login/index.php, έχει μέγιστη διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με μία ορθή απάντηση. Η βάση επιτυχίας των υποψηφίων είναι το ποσοστό 50%. Για την υλοποίηση της εξέτασης είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ (desktop ή laptop) με ενεργοποιημένη webcam, καθώς και η εγκατάσταση συγκεκριμένου εργαλείου/εφαρμογής για τη διαδικτυακή επιτήρηση.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για τις εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 120€, επί του οποίου εφαρμόζεται έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, ώστε το τελικό κόστος διαμορφώνεται στο ποσό των 95€. Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται και μια δωρεάν επανεξέταση, αν το αποτέλεσμα είναι ανεπιτυχές στην αρχική εξέταση.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η εξόφληση του κόστους Πιστοποίησης και η αποστολή της αντίστοιχης Αίτησης Πιστοποίησης Προσώπων, κατάλληλα συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης, συνοδευόμενης από κατάλληλο τεκμήριο της εκπαίδευσής σας (απαιτείται απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερο), καθώς και από έγχρωμο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας/ διαβατηρίου/ διπλώματος οδήγησης.

Σχετικά με την Εισηγήτρια

Η  κα. Ειρήνη Ζαχαριαδάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό μητρώου ΕΒ09261. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς (Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς)», από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής – Πολιτικής Μηχανικής και Γεωδαισίας της Σοφίας στη Βουλγαρία.

Είναι προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων / συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ανήκει στο μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με πολλές διδακτικές ώρες στο ενεργητικό της, αναφορικά με θέματα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας διαχείρισης δημόσιων έργων, Ν4412/2016, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.α. Ανήκει, επίσης,  στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ –ΛΑΕΚ.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας και έχει πιστοποίηση για άριστη γνώση της Βουλγάρικης και της Αγγλικής γλώσσας.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο