TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προετοιμασία εξετάσεων Πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων - Project Management Professional (PMP®) κατά PMI® 

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Καθημερινά όλο και περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στο Project Management Institute, PMI® προς αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών και διεξόδων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των έργων τους (“A Guide to the Project Management Body of Knowledge" PMBOK®), αλλά και για πιστοποιημένους επαγγελματίες (Cerified Associate in Project Management CAPM® και Project Management Professional PMP®) ικανούς να ηγηθούν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο σε αυτά.

Ποιους Αφορά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για επαγγελματίες που διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης έργων και επιθυμούν ν’ αναπτύξουν περαιτέρω την καριέρα τους είτε αποκτώντας βαθύτερη γνώση σε συγκεκριμένες περιοχές είτε προετοιμαζόμενοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PMI®

Σκοπός - Οφέλη

Το πρόγραμμα πέρα από τις γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάθε επαγγελματίας διαχειριστής έργων (CAPM® / PMP®), προσφέρει επίσης τις εκπαιδευτικές ώρες (PDUs) που προαπαιτούνται για την συμμετοχή στις εξετάσεις και την υψηλή αίσθηση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης στον υποψήφιο μέσα από τις ερωτήσεις – προσομοίωση των εξετάσεων – που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή – έννοιες κλειδιά 
 • Αναλυτικά οι πέντε ομάδες διεργασιών του έργου (Εκκίνηση, Σχεδιασμός & Προγραμματισμός, Εκτέλεση / Υλοποίηση, Παρακολούθηση & έλεγχος, Κλείσιμο)

 • Διαχείριση Χρόνου, Κόστους, Φυσικού Αντικειμένου
 • Διαχείριση Κινδύνων à Διοίκηση Ποιότητας
 • Διαχείριση Αλλαγών 
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Θέματα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής
 • Πληροφορίες επί της Πιστοποίησης (tips & Tricks)

Οι παρουσιάσεις, σημειώσεις και ασκήσεις είναι στην αγγλική γλώσσα, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τους υπό εξέταση τεχνικούς όρους. Η προετοιμασία βασίζεται σε εξάσκηση που γίνεται σε περισσότερες από 1000 ερωτήσεις και σύντομες ασκήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 350,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 280,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η κα. Ειρήνη Ανδριώτη, Project Coach, είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI) και Coach AC Accredited. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007, ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services, επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & αναδιοργάνωσης οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το ΝΠΙΔ Επάνοδος, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δήμο της Αθήνας, κι άλλους φορείς, όπου από τη θέση του Project Coach παρακολουθεί την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή / και Εθνικούς πόρους. Είναι ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ελληνικού Chapter του Project Management Institute.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο