TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Πότε ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία? Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία υλοποίησης που θα εξασφαλίσει αυτή την επιτυχία? Απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται από το "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" PMBOK® του Project Management Institute. 

Ποιους Αφορά

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν πολύ, λίγη ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και επιθυμούν ν' οργανώσουν, δομήσουν, εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους.

Σκοπός - Οφέλη

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συστηματική, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη άποψη για την οργάνωση, εκτέλεση και έλεγχο ενός έργου, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία διαχείρισης έργων, και να ενημερωθούν για τους τρόπους πρόβλεψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή – έννοιες κλειδιά 
  • Αντίληψη του έργου (φυσικό αντικείμενο & στόχοι)
  • Εμπλεκόμενοι φορείς (εσωτερικοί & εξωτερικοί)
  • Κύκλος και διαδικασία διαχείρισης (waterfall vs agile)
 • Εκκίνηση του έργου
  • Διερεύνηση Απαιτήσεων
  • Καθορισμός στόχων, επαλήθευση, έλεγχος πορείας έργου
  • Σύνταξη και αξιοποίηση των απαραίτητων εγγράφων
 • Σχεδιασμός & Προγραμματισμός ενός έργου
  • Δομή και ανάλυση εργασιών 
  • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος 
  • Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), PERT, GANTT
  • Προσδιορισμός πόρων
  • Προσέγγιση δαπανών
 • Εκτίμηση κινδύνων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός και επιλογή
  • Συγκρότηση ομάδας
  • Σχέδιο επικοινωνίας / διανομή πληροφοριών
 • Οριστικοποίηση Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Project Management Plan)
 • Εκτέλεση / Υλοποίηση του έργου
 • Διοίκηση Ποιότητας
  • Έλεγχος / Διαχείριση / Διασφάλιση ποιότητας
 • Παρακολούθηση & έλεγχος του έργου
  • Μετρήσεις – Αναφορές 
  • Αποκλίσεις, χρήση “Δεδουλευμένης Αξίας” 
 • Διαχείριση Αλλαγών 
  • Δράσεις πρόληψης ή θεραπείας
  • Παρακολούθηση των αλλαγών / εκτίμηση των αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση Προμηθειών
  • Σχεδιασμός προμηθειών
  • Επιλογή τύπου συμβάσεως και εργολάβου
  • Διαχείριση και περαίωση συμβολαίων
 • Κλείσιμο του έργου
  • Διαχείριση συμβάσεων
  • Καταγραφή της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας
 • Η αξιοποίηση του εργαλείου MS Project στη διοίκηση έργων (βασικές αρχές)

Μετά την ολοκλήρωση του προράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η κα. Ειρήνη Ανδριώτη, Project Coach, είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI) και Coach AC Accredited. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007, ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services, επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & αναδιοργάνωσης οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το ΝΠΙΔ Επάνοδος, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δήμο της Αθήνας, κι άλλους φορείς, όπου από τη θέση του Project Coach παρακολουθεί την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή / και Εθνικούς πόρους. Είναι ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ελληνικού Chapter του Project Management Institute.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο