TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στις 20 Ιουνίου 2019 εκδόθηκε, ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα).

Στόχος της διαδικασίας είναι η ομοιομορφία ως προς την προληπτική αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα, την απαλλαγή από τα χρέη και την ανικανότητα ή την έκπτωση. Χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των εργαζομένων, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να άρει τα εν λόγω εμπόδια διασφαλίζοντας ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες, θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: «Πως ακριβώς θα γίνεται η αναδιάρθρωση;»

 • Μέσω τροποποίησης της σύνθεσης, των όρων ή της δομής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους
 • Μέσω τροποποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής τους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων της επιχείρησης
 • Μέσω πώλησης της ίδιας της επιχείρησης συνολικώς, καθώς και μέσω επιχειρησιακών αλλαγών
 • Κάθε κεφαλαιοποίηση χρέους θα πρέπει επίσης να πληροί τις εγγυήσεις της εθνικής νομοθεσίας
 • Τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα πρέπει πρωτίστως να παρέχουν στους οφειλέτες τη δυνατότητα αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης σε πρώιμο στάδιο, αποφεύγοντας την αφερεγγυότητα και περιορίζοντας την άνευ λόγου εκκαθάριση βιώσιμων επιχειρήσεων.

Ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Βασικές και εισαγωγικές έννοιες της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων - Λόγοι που κρίνονται απαραίτητες.
 • Οι παγκόσμιες προκλήσεις της εταιρικής αναδιάρθρωσης.
 • Ενδιαφερόμενα μέρη: Οφειλέτης, Δημόσιοι Φορείς, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιώτες Πιστωτές.
 • ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα) -Θεωρητική προσέγγιση.
 • Τεχνική παρουσίαση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019.
 • Σημεία κλειδιά για την επιτυχή αναδιάρθρωση.
 • Σύνταξη της μελέτης αναδιάρθρωσης.
 • Ανάλυση και παρουσίαση τριών (3) περιπτώσεων αναδιάρθρωσης, δύο (2) περιπτώσεων επιτυχίας και μία (1) ανεπιτυχής προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Ποιες οι βασικές διαφορές τους και πως αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση;
 • Διαδραστικό Workshop - Ερωτήσεις και απαντήσεις για περιπτώσεις αναδιάρθρωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Τόσο αυτούς που έχουν ήδη πρόβλημα διαχείρισης των οφειλών τους, όσο και αυτούς που θέλουν προληπτικά να προλάβουν μελλοντικό πρόβλημα. Άρα περίπου το 75% των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Οικονομικούς διευθυντές
 • Ορκωτούς ελεγκτές
 • Συμβούλους
 • Λογιστές
 • Δικηγόρους

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Διάρκεια: 8 ώρες - Κόστος: 250 ευρώ

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Εισηγητής: Ευστάθιος Λιακόπουλος, CEO & Founder της Business  Support  Services  (BSS)

Η Business Support Services (BSS) αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα σε θέματα αναδιάρθρωσης οφειλών (και όχι μόνο), καθώς έχει:

 • Εμπειρία από το 2006 στο αντικείμενο
 • Το μεγαλύτερο αριθμό αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό
 • Χρηματοδοτήσεις προς διαχείριση άνω των 1,5 δις ετησίως
 • Λογιστικό - νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης
 • Άνω των 1.000 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης
 • Άριστη σχέση με τους φορείς - Τράπεζες - Υπουργείο - Επιχειρηματικό κόσμο
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο