TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES

FINANCE FOR NON FINANCIAL EXECUTIVES

Σκοπός - Οφέλη

Μέσα από επιλεγμένες εφαρμογές, συζήτηση και παραδείγματα το πρόγραμμα «απομυθοποιεί» τη γλώσσα του χρηματοοικονομικού management για στελέχη με μικρή ή καθόλου προηγούμενη γνώση των θεμάτων. Αποτελεί μια σύνθεση βασικών αρχών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ορθή λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό - έλεγχο στρατηγικής και την υποστήριξη επιχειρησιακών προτάσεων. Εξοικειωνόμαστε με τις Οικονομικές Καταστάσεις και αντλώντας στοιχεία μέσα από αυτές προσεγγίζουμε τον «Επιχειρηματικό Κίνδυνο» εμβαθύνοντας στις έννοιες «Κεφάλαιο Κίνησης», «Νεκρό Σημείο», «Μόχλευση», «Αποδοτικότητα» και «Δημιουργία Αξίας».

Oι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, κατανοώντας πως ενσωματώνονται οι έννοιες αυτές στις στρατηγικές και τις οικονομικές επιδόσεις του οργανισμού τους. Θα μάθουν πως να αναγνωρίζουν «ευαίσθητα» σημεία αξιολογώντας καλύτερα τους κινδύνους και τα οφέλη. Θα μπορούν να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τη δική τους συμβολή στην συνολική επιτυχία του οργανισμού τους μέσα από τη λήψη καλύτερων και πιο ενημερωμένων αποφάσεων.

Θεματολογία

Α.  Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων

 • Περιουσιακή & Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης
 • Καταστάσεις Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακών Ροών
 • Τι φανερώνουν και τι δεν αποκαλύπτουν. Που θα εστιάσει ένας εξωτερικός αναλυτής
 • Μεικτά & Λειτουργικά Αποτελέσματα
 • Profits Vs Cash Flow: Σε τι διαφέρουν τα Λογιστικά Κέρδη από τις Ταμειακές Ροές
 • Παραδείγματα μέσα από Δημοσιευμένες Καταστάσεις

Β.  Κεφάλαιο Κίνησης & Πολιτικές Χρηματοδότησης

 • Εμπορικός & Λειτουργικός Κύκλος της επιχείρησης
 • Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης. Τι είναι και πως υπολογίζεται
 • Η Δυναμική του Κεφαλαίου Κίνησης. Διαχείριση, Πηγές & Αιτίες Ανεπάρκειας
 • Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Τρόποι Χρηματοδότησης των «Assets» της επιχείρησης 

Γ.  Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός & Έλεγχος

 • Ανάλυση «Νεκρού Σημείου» (Break Even Point), «Συνεισφοράς» (Contribution) και «Πε-

  ριθωρίου Ασφαλείας» (Safety Margin) 

 • Διαστάσεις Επιχειρηματικού Κινδύνου

•     Πρόβλεψη Πιθανότητας Πτώχευσης με χρήση Αριθμοδεικτών

 • Πώς επιδρά η Διάρθρωση Κόστους στην Κερδοφορία και στη χάραξη Στρατηγικής
 • Μέτρηση «Ευαισθησίας» των Λειτουργικών Κερδών στις μεταβολές των Πωλήσεων
 • Χρηματοοικονομική Δομή. Ξένα & Ίδια Κεφάλαια

Δ.  Μέτρηση Αποδοτικότητας

 • Απόδοση Ιδίων (ROE) & Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE)
 • Η επίδραση του Δανεισμού (Financial Leverage) στην Αποδοτικότητα   
 • Στοχοθέτηση & Μέτρηση Απόδοσης υπό τo πρίσμα Δημιουργίας Αξίας
 • Εργαλεία Στοχοποίησης Αδυναμιών - The Value Tree Model
 • Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA) 
 • «Ελεύθερες» Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow)

Ε.  Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Πότε μια Επένδυση θεωρείται «Σωστή» επιλογή;
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
 • Δημιουργία Αξίας & Πηγές Αβεβαιότητας
 • Εφαρμογή των Μεθόδων μέσα από ανάλυση περίπτωσης 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επαγγελματίες, μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ή επαρκή κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική, τα οποία αισθάνονται την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρύτητα και γνώση στους τομείς αυτούς προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα τα καθήκοντά τους και να προχωρήσουν περαιτέρω. Tο πρόγραμμα θα είναι επίσης ωφέλιμο σε υποψήφιους προς μετακίνηση σε ρόλους οικονομικής διαχείρισης καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές - ερευνητές που θέλουν να εντρυφήσουν στο χώρο του Value-based Management.   

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Περιλαμβάνονται φάκελος, μπλοκ, στυλό, σημειώσεις, βεβαίωση συμμετοχής.

ΔΙάρκεια: 12 ώρες - Κόστος: 350 ευρώ

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο