TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - RISK MANAGEMENT - MATRIX / CUBE / SCALE / PLAN

RISK MANAGEMENT - MATRIX / CUBE / SCALE / PLAN

RISK MANAGEMENT  - MATRIX / CUBE / SCALE / PLAN

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

H TUV AUSTRIA Academy παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ‘’RISK MANAGEMENT/Επιχειρησιακή Διαχείριση της Επικινδυνότητας’’ που είναι κατάλληλο και δύναται να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις διαχείρισης ποιοτικών και ποσοτικών κινδύνων (επιχειρηματικών, λειτουργικών, βιομηχανικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφάλειας, περιβαλλοντολογικων, κ.α.)

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Να αντιληφθούν και να διακρίνουν οι συμμετέχοντες τις έννοιες περί επικινδυνότητας [κίνδυνος, πηγή κινδύνου, επικινδυνότητα, συνέπεια (επίπτωση) ] και σε τι συνίσταται η διαχείρισή τους.

Η Διαχείρισης της Επικινδυνότητας είναι μια αποτελεσματική επιχειρηματική πρακτική για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων και απροσδόκητων απειλών, που χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται από πολλές επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας διεθνώς.

Η μεθοδολογία, ως εργαλείο διοίκησης,

-   αντιμετωπίζει την επικινδυνότητα ολιστικά και όχι μονόπλευρα και αναφέρεται περισσότερο στην ευρύτερη έννοια της επικινδυνότητας παρά στον κίνδυνο.

-   προσδιορίζει (βλέπει) τις δύο διαστάσεις της επικινδυνότητας: την πιθανότητα και τη σοβαρότητα.

-   κρίνεται κατάλληλη και ιδανική ώστε να εφαρμοσθεί στην περίπτωση διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνων καθώς είναι ταυτόχρονα και ποιοτική και όχι μόνο ποσοτική όπως π.χ. οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική.

Παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα στάδια εφαρμογής της Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, δηλ.:

1. Αναγνώριση του κινδύνου / 2. Εκτίμηση του κινδύνου / 3. Λήψη μέτρων - αποφάσεων / 4. Εφαρμογή των μέτρων - αποφάσεων /5. Παρακολούθηση ( Follow up)  της κατάστασης.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν, πότε

1. ένας κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε ‘’ατυχές’’ γεγονός και πως θα μπορούσε να αποφευχθεί αν εφαρμοσθούν μέτρα πρόληψης (proactive measures).

2. ένας κίνδυνος μπορεί να μετατραπεί σε "ατυχές ή δυσμενές γεγονός" και έχει τουλάχιστον μία γενεσιουργό αιτία (Root cause factor). Αν εξαλειφθεί αυτή η γενεσιουργός αιτία, τότε το γεγονός θα αποφευχθεί πλήρως.

3. ποιοι άλλοι έμμεσοι παράγοντες (indirect factors) μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα και σοβαρότητα ενός κινδύνου ο οποίος θα εξελιχθεί σε  πιθανό " ατυχές ή δυσμενές γεγονός ".

Με την εφαρμογή Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, προβλέπεται η κωδικοποίησή της (επικινδυνότητα) με τη βοήθεια πίνακα (Risk Matrix - Cube) που βοηθά στην καλύτερη εκτίμησή της συνολικά, με συντεταγμένες την πιθανότητα και την σοβαρότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Η μεθοδολογία αυτή, ως εργαλείο διοίκησης έχει αποδειχθεί ότι είναι εφαρμόσιμη σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, δηλ. τουριστικές, βιομηχανίες, κυβερνητικές, παροχής υπηρεσιών, τραπεζικές, υγειονομικές  και πολλές άλλες, όλων των μεγεθών και διαμορφώσεων. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη μεσαίου επιπέδου και άνω (Προϊστάμενους ομάδων,  Τμημάτων, Διευθυντές).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

  • 230,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • 200,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

  • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

  • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

  • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Βασίλειος Μπαλτάς, Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Ο Βασίλειος Μπαλτάς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής εργοστασίων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Γαλλία και Ελλάδα και κατέχει (α) πτυχίο στη Βιομηχανία της Αεροδιαστημικής και προωθητικών κινητήρων(turbojet), από το πανεπιστήμιο Paul Sabatier / Institute of Technology στην Τουλούζη- Γαλλία (β) πτυχίο, Master in Marekting & Communication από το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) '' στην Αθήνα- Ελλάδα.

Γνωρίζει και επικοινωνεί στην Γαλλική και Αγγλική.

Εργάστηκε για περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ) σαν Διευθυντής Ποιότητας, ακολούθως Διευθυντής του εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη συνέχεια Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, και από το 2011 ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας Tata Aerospace – Sikorsky (TASL / India) στην οποία εργάστηκε για 4 περίπου χρόνια (2011–2015) σαν Διευθυντής εργοστασίου και ακολούθως Τεχνικός Διευθυντής, στο πρόγραμμα κατασκευής της ατράκτου των ελικοπτέρων S-92 για την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Με την επιστροφή στην Ελλάδα (Φεβ. 2015), εργάστηκε σαν Διευθυντικό Στέλεχος (Business Unit Director) σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (SABO S.A.,  PALIRRIA S.A.) στις οποίες διετέλεσε εξαιρετικό και πρωτοπορειακό έργο στην οργάνωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του στην Αεροπορική Βιομηχανία σε Ελλάδα και Ινδία, έχει συνεργαστεί στενά με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμούς (USAFE, Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Hawker Beechcraft, Airbus / EADS, Dassault Aviation, Alenia, THALES , SAAB, EMBRAER, Raytheon, TATA Aerospace, CASA, Diehl Defence GmbH, κ.λπ.) και επέκτησε θεμελιώδεις εμπειρίες στον τομέα της βιομηχανίας αεροναυτικής και του τρόπου λειτουργίας οργανισμών του κλάδου αυτού.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, καθόσον τις εφάρμοσε ευρέως στην πολύχρονη καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως, Kaizen, TPS (Toyota Production System) 5S, zero access, VSM, BSC / KPI, PDCA, OEE, KANBANΚ, Fishbone, Poka Yoke, κ.α. και στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και σχεδίων μετριασμού-εξάλειψής των (Risk Analysis & Mitigation Plan).

Είναι κάτοχος πτυχίου 6sigma, επιπέδου ΄΄Black Belt holder΄΄ από την General Electric και υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εργασίας που πέτυχαν αναγνώριση και απέσπασαν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Αριστείας (EFQM) για την  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και του βραβείου Business Excellence Award για την εταιρεία SABO S.A. αργότερα. Διετέλεσε συντονιστής στην αξιολόγηση κινδύνων και την κατάρτιση του εμπορικού & στρατηγικού σχεδίου στην πρώτη φάση (προετοιμασία φακέλων προτάσεων RFQ) νέων μεγάλων διεθνών έργων για την ΕΑΒ και την ΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄.

Είχε οριστεί ως ειδικός συντονιστής για τη θέσπιση στόχων και δεικτών απόδοσης της εταιρείας (΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄ / Ινδία) μέσω της προσέγγισης Balanced ScoreCard & KPI και του σχεδίου παρακολούθησής τους μαζί με την εκπόνηση τεκμηριωμένων (εγγράφων) διαδικασιών.

 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σε ποιούς απευθύνεται

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο