TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY παρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων, που απευθύνεται σε όσους έχουν πολύ, λίγη ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και επιθυμούν ν' οργανώσουν, δομήσουν, εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους. 

Περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΩΝ - SOFT SKILLS IN PROJECT MANAGEMENT

Ο Διαχειριστής ενός έργου (Project Manager) αναλώνει το 70-90% του χρόνου του επικοινωνώντας. Επικοινωνεί με τους ανθρώπους στην ομάδα του, με το χρηματοδότη του έργου, τον πελάτη / εντολέα του έργου, τους προμηθευτές, ενδεχομένως κάποιους συλλογικούς φορείς ή κοινωνικές οργανώσεις και πλήθος άλλων που εμπλέκονται στο έργο και το επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Κατά την επικοινωνία του αυτή, καλείται να λάβει αποφάσεις, να δώσει λύσεις, να επιλύσει διαφορές, να διαπραγματευτεί, να οδηγήσει την ομάδα του σε αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να ικανοποιεί τους στόχους και τις προσδοκίες όλων των μερών.

Περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Καθημερινά όλο και περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στο Project Management Institute, PMI® προς αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών και διεξόδων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των έργων τους (“A Guide to the Project Management Body of Knowledge" PMBOK®), αλλά και για πιστοποιημένους επαγγελματίες (Cerified Associate in Project Management CAPM® και Project Management Professional PMP®) ικανούς να ηγηθούν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο σε αυτά.

Περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ο Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του,  αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πως παρακολουθούνται τα έργα και πως ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο.
 

Περισσότερα

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και των  ΚΥΑ 117384/26-10-2017, Ν.4605/19 και π.δ.71/2019, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση των εννοιών των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών και την εισαγωγή των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης στις εκάστοτε ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση Ποιότητας ήταν και παραμένει μια διαρκής πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης. Μέσα από την εξέλιξη της κατεύθυνσης, της δομής και των απαιτήσεων των σχετικών διεθνών προτύπων αντανακλάται ολοένα και περισσότερο η αξία της Διοίκησης Ποιότητας και των Συστημάτων που την πλαισιώνουν, ως οχήματος για την αλλαγή κουλτούρας από το επίπεδο άσκησης της πρακτικής της ηγεσίας έως το σύνολο των λειτουργιών.

Περισσότερα

INTRODUCTION TO BUSINESS CONTINUITY - ISO 22301:2019 IMPLEMENTATION

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια υποστηρίζει τη στρατηγική των εταιριών να διαχειριστούν απρόβλεπτα γεγονότα και καταστάσεις ενώ το πρότυπο ISO 22301 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

H  TUV Austria Hellas σε συνεργασία με την GLOBAL SUSTAIN παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Περισσότερα

BUSINESS CONTINUITY (BCLE2000)

Εκπαίδευση 4 ημερών, η οποία περιλαμβάνει 32 ώρες εκπαίδευσης, ακολουθούμενες από εξετάσεις (5η ημέρα). Οι εκπαιδευτές προσφέρουν μια σε βάθος εκπαιδευτική εμπειρία πάνω στο Διεθνές Μοντέλο Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Συνέχειας του DRI, που υπογραμμίζει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις διαδικασίες που χρειάζονται για να εκτελεστεί αποτελεσματικά κάθε στάδιο της υλοποίησης και του σχεδιασμού. 

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σηµαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 1987.

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 - CQI and IRCA Certified Training

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την επικαιροποίηση της εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών CQI and IRCA, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001και ISO 19011.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών CQI and IRCA.

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ | ISO 10002:2014

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις σε ότι αφορά στη διαχείριση - ικανοποίησης των παραπόνων από πελάτες, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002.

Περισσότερα

ISO 29990:2010

Το ISO29990 περιγράφει ένα μοντέλο για την ποιοτική επαγγελματική πρακτική και επίδοση καθώς και ένα κοινό μοντέλο αναφοράς για τους παρόχους υπηρεσιών γνώσης και τους πελάτες τους.

Περισσότερα

BALANCED SCORECARDS (BSC) & KPIs (KEY PERFORMANCE INDICES)

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση από τους συμμετέχοντες του τρόπου σχεδιασμού ενός Συστήματος Διαχείρισης Δεικτών KPIs, της ανάπτυξης ομάδας δεικτών που θα ταιριάζει με τη δική τους δραστηριότητα και στρατηγική, καθώς και της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Δεικτών KPIs.

Περισσότερα

6σ, LEAN, 5s & 8 WASTES

O στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων στη βασική μεθοδολογία Lean Six Sigma

Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |ISO 39001:2012

Ένα Σύστημα ΟΑ που βασίζεται στο ISO 39001 μπορεί να παρέχει σε κάθε οργανισμό, ένα διεθνές πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των κινδύνων της οδικής ασφάλειας, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και την επίτευξη στόχων που συμβάλλουν αρχικά στην ευημερία των εργαζομένων και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο.

Περισσότερα

RISK MANAGEMENT | ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ISO 31000:2018

Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγεται από τη νέα δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συστήματα είναι η λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του ρίσκου καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based Thinking).

Περισσότερα

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT WORKSHOP

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα φιλοσοφίας επιχειρηματικής αριστείας, μια στρατηγική που εστιάζει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της ικανοποίησης των πελατών καθώς και την μείωση των ατελειών και του κόστους.

Περισσότερα

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT WORKSHOP

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η περαιτέρω ανάλυση της μεθοδολογία DMAIC και των επιμέρους εργαλείων μέσα από παρουσιάσεις, ασκήσεις και cases studies.

Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα στελέχη επιχειρήσεων καλούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ να είναι εξοικειωμένα με τη χρήση αριθμητικών μεγεθών, εφαρμογών και τη διαχείριση αριθμών. Η εφαρμοσμένη στατιστική προσφέρει εργαλεία στις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν τα στελέχη να ερμηνεύουν αριθμητικούς δείκτες, να κατανοούν αριθμητικές μετρήσεις και να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της στατιστικής. 

Περισσότερα

Ηγεσία στις Επιχειρήσεις. Από τη θεωρία στην πράξη.

Oι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στελέχη με ηγετικό τρόπο σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς. Δεν είναι ζήτημα καλού η κακού μάνατζμεντ αλλά ηγεσίας.  Πώς αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε την ηγεσία στους οργανισμούς; Πως ασκείται και με ποιες συνέπειες; Ποια θέματα πολυπλοκότητας σε ένα πολύ- πολιτισμικό περιβάλλον και πλαίσιο εγείρονται; Πως μπορούμε να αναπτύξουμε  πρώτα την ηγεσία σε ατομικό επίπεδο ώστε να την αναπτύξουμε και σε οργανωσιακό; Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να εισάγει τους συμμετέχοντες στο θεωρητικό αλλά και πρακτικό πλαίσιο της ηγεσίας και να τους δώσει τη βάση ώστε να αναπτυχθούν οι ίδιοι σε ηγετικές φυσιογνωμίες.

 

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η αντίληψη που επικρατούσε για χρόνια στον ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων, γύρω από τη διαχείριση των δύσκολων πελατών και την αντιμετώπιση των παραπόνων, έχει πλέον ξεπεραστεί. Το άτομο που κατέχει μία «βιβλιοθήκη» από αναρίθμητες τεχνικές και «σωστές κινήσεις», για να εξευμενίσει το δυσαρεστημένο πελάτη, μπορεί να φέρει κάποιες μικρές και σύντομες επιτυχίες, αλλά σε βάθος χρόνου, αυτό που θα βιώσει ο πελάτης είναι η πρόχειρη διευθέτηση του συμβάντος και όχι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος που εκείνος ή εκείνη έζησε.

Περισσότερα

CRISIS MANAGEMENT

H TUV Austria Hellas παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων. Ποιά βήματα και τεχνικές πρέπει να γνωρίζουν τα στελέχη οργανισμών και εταιριών”.

Περισσότερα

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο