TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY παρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων, που απευθύνεται σε όσους έχουν πολύ, λίγη ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και επιθυμούν ν' οργανώσουν, δομήσουν, εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους. 

Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση Ποιότητας ήταν και παραμένει μια διαρκής πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης. Μέσα από την εξέλιξη της κατεύθυνσης, της δομής και των απαιτήσεων των σχετικών διεθνών προτύπων αντανακλάται ολοένα και περισσότερο η αξία της Διοίκησης Ποιότητας και των Συστημάτων που την πλαισιώνουν, ως οχήματος για την αλλαγή κουλτούρας από το επίπεδο άσκησης της πρακτικής της ηγεσίας έως το σύνολο των λειτουργιών.

Περισσότερα

INTRODUCTION TO BUSINESS CONTINUITY - ISO 22301:2019 IMPLEMENTATION

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια υποστηρίζει τη στρατηγική των εταιριών να διαχειριστούν απρόβλεπτα γεγονότα και καταστάσεις ενώ το πρότυπο ISO 22301 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

Περισσότερα

CHANGE MANAGEMENT

H TUV AUSTRIA Academy παρουσιάζει το χρήσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, CHANGE MANAGEMENT (Διαχείριση / Διοίκηση Αλλαγών)’, ως μέρος της Στρατηγικής Διοίκησης, η εφαρμογή του οποίου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την διοίκηση ενός οργανισμού και τα στελέχη του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε πρόκληση ή/και αναγκαιότητα για αλλαγές στην λειτουργία, την οργάνωση, τον επιχειρηματικό προσανατολοισμό, την στόχευση, τον ανταγωνισμό. Συμβάλλει ακόμη, να ξεπεράσει ο οργανισμός κρίσιμες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά καιρούς και να αναπτύξει μηχανισμούς που συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων σαν μέρος της επιχειρησιακής του συνέχειας (Business Continuity).

Περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

H  TUV Austria Hellas σε συνεργασία με την GLOBAL SUSTAIN παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Περισσότερα

BUSINESS CONTINUITY (BCLE2000)

Εκπαίδευση 4 ημερών, η οποία περιλαμβάνει 32 ώρες εκπαίδευσης, ακολουθούμενες από εξετάσεις (5η ημέρα). Οι εκπαιδευτές προσφέρουν μια σε βάθος εκπαιδευτική εμπειρία πάνω στο Διεθνές Μοντέλο Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Συνέχειας του DRI, που υπογραμμίζει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις διαδικασίες που χρειάζονται για να εκτελεστεί αποτελεσματικά κάθε στάδιο της υλοποίησης και του σχεδιασμού. 

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σηµαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 1987.

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 - CQI and IRCA Certified Training

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την επικαιροποίηση της εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών CQI and IRCA, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001και ISO 19011.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών CQI and IRCA.

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ | ISO 10002:2014

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις σε ότι αφορά στη διαχείριση - ικανοποίησης των παραπόνων από πελάτες, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002.

Περισσότερα

ISO 29990:2010 - ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το ISO29990 περιγράφει ένα μοντέλο για την ποιοτική επαγγελματική πρακτική και επίδοση καθώς και ένα κοινό μοντέλο αναφοράς για τους παρόχους υπηρεσιών γνώσης και τους πελάτες τους.

Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |ISO 39001:2012

Ένα Σύστημα ΟΑ που βασίζεται στο ISO 39001 μπορεί να παρέχει σε κάθε οργανισμό, ένα διεθνές πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των κινδύνων της οδικής ασφάλειας, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και την επίτευξη στόχων που συμβάλλουν αρχικά στην ευημερία των εργαζομένων και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο.

Περισσότερα

RISK MANAGEMENT | ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ISO 31000:2018

Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγεται από τη νέα δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συστήματα είναι η λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του ρίσκου καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based Thinking).

Περισσότερα

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT WORKSHOP

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα φιλοσοφίας επιχειρηματικής αριστείας, μια στρατηγική που εστιάζει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της ικανοποίησης των πελατών καθώς και την μείωση των ατελειών και του κόστους.

Περισσότερα

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT WORKSHOP

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η περαιτέρω ανάλυση της μεθοδολογία DMAIC και των επιμέρους εργαλείων μέσα από παρουσιάσεις, ασκήσεις και cases studies.

Περισσότερα

RISK MANAGEMENT - MATRIX / CUBE / SCALE / PLAN

H TUV AUSTRIA Academy παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ‘’RISK MANAGEMENT/Επιχειρησιακή Διαχείριση της Επικινδυνότητας’’ που είναι κατάλληλο και δύναται να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις διαχείρισης ποιοτικών και ποσοτικών κινδύνων (επιχειρηματικών, λειτουργικών, βιομηχανικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφάλειας, περιβαλλοντολογικων, κ.α.)

 

Περισσότερα

CRISIS MANAGEMENT

H TUV Austria Hellas παρουσιάζει το χρήσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CRISIS MANAGEMENT (Διαχείριση Κρίσεων), η εφαρμογή του οποίου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό συμβάν, να ξεπεράσει κρίσιμες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά καιρούς και να αναπτύξει μηχανισμούς που συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, σαν μέρος της επιχειρησιακής του συνέχειας (Business Continuity).

Περισσότερα

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο