TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ

Στο πρόγραμμα κατάρτισης αναλύονται όλες οι συμβατικές μεθοδολογίες μόνωσης, στεγανοποίησης & ξηράς δόμησης, για την επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα και υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και κανονισμούς.
 

Περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (CONCRETE PUMPS) - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 16 ώρες και οι ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

  • Βασικές αρχές 
  • Προετοιμασία
  • Λειτουργία
  • Επιθεώρηση
  • Συντήρηση 
  • Ειδικές Λειτουργίες
  • Νομοθεσία
  • Κίνδυνοι
  • Κανόνες Ασφαλείας

Περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – 2016: Η εφαρμογή των Απαιτήσεων στο έργο

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται ο Κανονισμός που προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα.

 

Περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ - ΑΔΡΑΝΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ CE - ΚΤΣ 2016

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση σε θέματα Ασφαλτομιγμάτων, Αδρανών Υλικών, Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Κανονισμών και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων για αδρανή σκυροδέματος, αδρανή ασφαλτομιγμάτων, αδρανή έργων οδοποιϊας, τσιμέντο, πρόσθετα σκυροδέματος, πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας, νερό, ασφαλτομίγματα, καθώς και των απαιτήσεων των νέων ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 4607 Β'/13-12-2019), υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 

Περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚτίζοÜμε με γνώση και ασφάλεια

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες πληροφορίες που αφορούν στα Δομικά Υλικά (περιγραφή, παραγωγή, χρήση), οι νομικές υποχρεώσεις για την επιλογή και τη χρήση τους, καθώς και οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις, όπως αυτοί ορίζονται. 

 

Περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ο Ν.4412/2016 και ο Ν. 4782/2021 με τις συνεχείς τροποποιήσεις τους,  αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πως παρακολουθούνται τα έργα και πως ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο.

Περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Ν.4412/2016 και ο Ν.4782/2021 με τις συνεχείς τροποποιήσεις τους, καθώς επίσης και των  ΚΥΑ 117384/26-10-2017, Ν.4605/19 και π.δ.71/2019, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση των εννοιών των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών και την εισαγωγή των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης στις εκάστοτε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ & ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ETAG 004

Για τις τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων στα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛ.Ο.Τ και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.

Περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & DIN 4108

Για τις τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών στα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛ.Ο.Τ και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.

Περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ

Για τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών στα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛ.Ο.Τ και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.

Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΟΔΥ ΤΕΕ

Τα συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλάκες ορυκτών ινών, αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή θερμομόνωσης των κτιρίων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΕ και το Ν.3661/08/2008, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή επενδύσεων τοίχων, εσωτερικών χωρισμάτων & οροφών, ενώ παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση μπορούν να εξασφαλίζουν και άλλα σημαντικά λειτουργικά χαρακτηρίστηκα (πυροπροστασία, καλύτερη ακουστική & ηχομόνωση).

Περισσότερα

RIGGING AND LIFTING APPLIANCES (Operation, Lifting Plans & pre use test)

In depth knowledge and understanding of the relevant legal and practical requirements of Planning the lifting operations, following lifting plans, risk assessment development/process, following risk assessment control measures Lift categories, Method of attaching/detaching the load , Approved lifting points , Pre-use/post use equipment checks, testing procedure, inspection reporting and certification, inspection bodies.

Περισσότερα

INTRODUCTION TO METALLURGY AND MATERIAL TECHNOLOGY

This course is designed for mainly welders, fabricators and all personnel involved in structural steel fabrication and works.

Περισσότερα

WELDING & WELDING TECNOLOGY

This course is well designed to offer wider knowledge and main principles of welding and most common welding methods on the industry.

Περισσότερα

DESIGN PRINCIPLES AND SYMBOLIC REPRESENTATION OF WELDING JOINTS

This course is prepared carefully to offer the candidates essential knowledge and main principles of the welded joints design, types, selections and applications as well as the common symbols used in conjunction of welding in the industry.

Περισσότερα

PRINCIPLES OF HEALTH AND SAFETY AT WORK

This course is an essential passport to all individuals to be aware and well equipped of the main principles of health and safety at work.

Περισσότερα

INSPECTION OF WELDING IN LIGHT OF NDT OVERVIEW AND APPRECIATION

This NDT training course covers A basic appreciation of the main NDT methods (Visual Inspection, Magnetic Particle Testing, Penetrant Testing, Radiographic Testing, Ultrasonic Testing and Eddy Current Testing); choice of method in relation to materials, defect type, position and weld geometry; materials sorting methods, proprietary instruments; surface methods; visual Inspection, magnetic particle and penetrant inspection and eddy current testing; methods for internal examination, X-and gamma-radiography, ultrasonic flaw detection.

Περισσότερα

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο