TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: NEW GENERATION COURSES

NEW GENERATION COURSES

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3P – PRODUCTION, PREPARATION, PROCESS

Η μεθοδολογία 3P  είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να αποτυπωθεί μια μεγάλη εικόνα για το πώς ένα προϊόν ή μια σειρά από διεργασίες πρέπει να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ( με χαμηλό κόστος, χωρίς απώλεια χρόνων, αποδοτικά, αξιοποίηση χώρων). Το 3P oδηγεί τις ομάδες μέσω της δημιουργικής διαδικασίας δημιουργίας ιδεών, και στη συνέχεια αξιολογεί τις ιδέες και καταλήγει σε μια που θα εφαρμοστεί.

Περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5S

Η μέθοδος 5S είναι μια τυποποιημένη μέθοδος που, όταν εφαρμόζεται σωστά, δημιουργεί και διατηρεί έναν οργανωμένο, ασφαλή, καθαρό και αποδοτικό χώρο εργασίας. Βελτιώνει τον οπτικό έλεγχο και καθιστά προφανή και εύκολα ανιχνεύσιμη οποιαδήποτε μη συμμόρφωση της διαδικασίας. Μειώνει πολλές μορφές αποβλήτων, μειώνει την υπερβολική κίνηση και την σπατάλη χρόνου, όλα έχουν μια θέση και μια θέση για όλα, βελτιώνει την ασφάλεια , βελτιώνει την αποτελεσματικότητα.

Περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5WHY – ROOT CAUSE ANALYSIS

Η μεθοδολογία 5Whys είναι μια επαναληπτική τεχνική αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιείται για να διερευνήσει τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που υποκρύπτουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο πρωταρχικός στόχος της τεχνικής είναι να προσδιορίσει τη βασική αιτία ενός ελαττώματος ή ενός προβλήματος επαναλαμβάνοντας την ερώτηση "Γιατί;". Κάθε απάντηση αποτελεί τη βάση της επόμενης ερώτησης. Το "5 γιατί’’ προέρχεται από μια μεσοσταθμική παρατήρηση σχετικά με τον αριθμό των ερωτήσεων ‘’γιατί’’  που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος.

Περισσότερα

BCM – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Η Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας μιας επιχείρησης-οργανισμού συνιστά ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό και προστασία από απειλές εσωτερικά και εξωτερικά και καθορίζει ένα πλαίσιο κατευθύνσεων και συντονισμένων μέτρων μετριασμού των συνεπειών από κάποιες απειλές με σκοπό την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια (λειτουργία).

Περισσότερα

BSC – BALANCED SCORECARD

Το Balanced Scorecard (BSC) συνιστά ένα εταιρικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την διαχείριση και τον έλεγχο μιας θεσπισμένης στρατηγικής και είναι ένα σύνολο οικονομικών και μη οικονομικών μέτρων σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας μιας εταιρείας.

Περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΖΕΝ

Ο όρος Kaizen αναφέρεται σε πρακτικές με επίκεντρο τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων ευταξίας, παραγωγής, επιχειρηματικές δραστηριότητες εν γένει. Κατά κανόνα πρόκειται για δραστηριότητες που βελτιώνουν συνεχώς όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, σε όλους τους χώρους και τμήματα. Είναι μια καθημερινή δραστηριότητα, σκοπός της οποίας υπερβαίνει την απλή βελτίωση της παραγωγικότητας, είναι επίσης μια διαδικασία που εξανθρωπίζει το χώρο εργασίας, με την συμμετοχή των εργαζομένων. Η μορφή για kaizen μπορεί να είναι ατομική, σύστημα, στόχος (ΚΡΙ),μικρή ή μεγάλη ομάδα. Βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας Kaizen είναι η ποιότητα, η προσπάθεια, η  συμμετοχή όλων των εργαζομένων, η προθυμία για αλλαγή, και η επικοινωνία.

Περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LOGOUT / TAGOUT

Η μεθοδολογία ‘’Lockout / Tagout (LOTO) " αναφέρεται σε συγκεκριμένες πρακτικές & διαδικασίες προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι σε κάποιο βιομηχανικό περιβάλλον από  απροσδόκητη ενεργοποίηση ή εκκίνηση μηχανημάτων και εξοπλισμού ή την απελευθέρωση επικίνδυνης ενέργειας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή συντήρησης

Περισσότερα

MFA - MARKET FEEDBACK ANALYSIS & CCS - COMPLETE CUSTOMER SATISFACTION

Ένα αγαπημένο εργαλείο πολλών επιχειρήσεων (Β2Α / B2B / B2C), είναι η μεθοδολογία Market Feedback Analysis  που καθιερώνει μια άμεση γραμμή επικοινωνίας μεταξύ πελατών και προμηθευτών για να εντοπιστούν πιθανά παράπονα, παρατηρήσεις, προτάσεις, εισηγήσεις κτλ και να ανιχνευθεί το τι περισσότερο χρειάζεται ή θέλει η αγορά (διότι οι πελάτες θεωρούν ότι η φωνή τους έχει σημασία) που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία γι΄ αυτούς και θα συμβάλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης τους.

Περισσότερα

O.E.E. – OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

Η συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού (ΟΕΕ) είναι μια διεθνής μέθοδος μέτρησης της απόδοσης του εξοπλισμού (των μέσων) και των εργαζομένων. Με βάση το αποτέλεσμα (ημερήσιο ή μηνιαίο δείκτη) που δημιουργείται με βάση τον ΟΕΕ είναι δυνατό στη συνέχεια να ληφθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την μικρή απόδοση μιας επιχείρησης ή να βελτιωθεί η υφιστάμενη. Η μέθοδος ΟΕΕ, παρέχει ένα σταθερό και αποδεδειγμένο τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας και άλλων μεθοδολογιών, όπως το Lean Manufacturing, των εργαλείων TPM και άλλων δράσεων αύξησης της παραγωγικότητας.

Περισσότερα

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM)– MATRIX – CUBE / SCALE / PLAN

Η ΕΔΕ (ORM) είναι μία μέθοδος επιχειρησιακής διαχείρισης της επικινδυνότητας και συνιστά μια αποτελεσματική πρακτική για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων και απροσδόκητων απειλών η οποία χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται από τις σπουδαιότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κόσμο.

Περισσότερα

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες το τι συνιστά έναν βασικό δείκτη απόδοσης και πόσο αποτελεσματικά επιτυγχάνονται σε μια επιχείρηση οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι.  

Περισσότερα

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο