TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA PROTECTION OFFICER ACCELERATED - WEB COURSE

DATA PROTECTION OFFICER ACCELERATED - WEB COURSE

DATA PROTECTION OFFICER ACCELERATED - WEB COURSE

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation (GDPR)].  Ο Κανονισμός και ο πρόσφατα ψηφισθείς Ν 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019) για τα μέτρα εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 2016/679 αφορούν οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και, βέβαια, όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, στις περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το υψηλό μέγεθος των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων τον τοποθετεί στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθίσταται υποχρεωτικός ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Προκειμένου να μπορεί ένα στέλεχος να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.


Ποιοι είμαστε και τι προσφέρουμε;

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί έναν καταξιωμένο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό, μέλος του TÜV AUSTRIA GROUP, που παρέχει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια ευρεία γκάμα θεματικών ενοτήτων. Έχει μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει περισσότερα από 95.000 στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής καθώς και της Λατινικής Αμερικής.

Η DPO ACADEMY (Ακαδημία DPO) αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και για τον εξειδικευμένο ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με την DPO ACADEMY διοργανώνουν από κοινού το επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (DPO Executive Accelerated) προετοιμασίας στελεχών για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, στις εξετάσεις πιστοποίησης για την τεχνική επάρκεια του DPO. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις αποκτούν το πιστοποιητικό DPO EXECUTIVE by TÜV AUSTRIA, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη αντικειμενική απόδειξη για τη γνώση του κανονισμού και των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων του  DPO.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 24 ωρών, αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

► Ανάλυση και κατανόηση των απαιτήσεων και των ενεργειών, που απορρέουν από τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Ν 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019). 

► Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών. 

► Αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

► Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

► Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών.

► Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Privacy Impact Assessment - PIA). 

► Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Incident Response Plan).

► Δημιουργία και υλοποίηση του κατάλληλου πλάνου συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Aπευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχoυν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ΙΤ Security Directors, IT Managers, CISO (Chief Information Security Officers), στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους.

Οι θεματικές ενότητες γνώσεις του προγράμματος καλύπτουν τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ». 

Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA HELLAS δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να μετέχουν στις εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων «DPO EXECUTIVE» που είναι το πρώτο διαπιστευμένο στην Ελλάδα, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Όσοι επαγγελματίες πιστοποιηθούν αποδεικνύουν τεκμηριωμένα το αποδεκτό επίπεδο των προσόντων τους στην αγορά εργασίας και στους δυνητικούς εργοδότες τους.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης TÜV AUSTRIA ACADEMY/ DPO ACADEMY.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To αρχικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος DPO Executive είναι 780€.

Ειδική εκπτωτική πολιτική εφαρμόζεται για early bird fee (10 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος με την προϋπόθεση της εξόφλησης της συμμετοχής ή προκαταβολής  μεγαλύτερη από το 50% του κόστους συμμετοχής) με προσφερόμενη έκπτωση 10%, υπάρχοντες πελάτες της TÜV AUSTRIA ACADEMY/TÜV AUSTRIA HELLAS & DPO ACADEMY!

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS

  • Κωνσταντίνος Στασινόπουλος, LLM Information Technology & Telecoms, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Corporate & E-Business Lawyer, DPO certified ISO/IEC 17024

DPO ACADEMY (https://www.dpoacademy.gr/el/i-omada-mas/)

  • Γιάννης Γιαννακάκης, Συνιδρυτής G+P Law, Δικηγόρος , CFE, CIPP/E, CIPM, Ιδρυτικό Μέλος DPO ACADEMY
  • Δημήτρης Γεωργόπουλος, Ιδρυτής - CEO, Rethink Business Lab, C/DPO & Ιδρυτικό Μέλος DPO ACADEMY
  • Νίκος Γεωργόπουλος, Πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk Manager (CyRM) & Cyber Risks Advisor, C/DPO, Cromar Insurance Brokers, Lloyd's Coverholder & Ιδρυτικό Μέλος DPO ACADEMY
  • Ευρυδίκη Kαραμήτσου, Νομικός, C/DPO, Privacy & IP Law Expert
  • Κωνσταντίνος Παπαδάτος, Information Security Executive, MSc Infosec CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, CDPO, Lead SCADA Security Manager, Ιδρυτικό Μέλος DPO ACADEMY
  • Νίκος Η. Λουκάς, Συνιδρυτής STREAMLINE Training & Consulting, MSc, PhD, C/DPO, Prince2/P, Ιδρυτικό Μέλος DPO ACADEMY

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο